Všeobecné obchodní podmínky

Kontaktní údaje:

Název: PAS Jablonec a.s.

Sídlo: Vzdušná 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 25411322

DIČ: CZ25411322

Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou B 1258

Datová schránka: u87fkrc

Telefon: +420 483 423 111

Email: pas@pas-jablonec-cz

Web: http://www.pas-jablonec.eu

Kontaktní adresa: Vzdušná 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

Provozní doba: Objednávky přes internetový obchod beadshop.eu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Provozní doba provozovny Jablonec nad Nisou: pondělí - pátek: 8,00 - 15,00

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) výrobní a obchodní společnosti PAS Jablonec a.s, se sídlem Vzdušná 25, 466 01 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 25411322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1258 (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.beadshop.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím.

1.4. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.beadshop.eu stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.beadshop.eu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno Dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez DPH i včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky Dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

3.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

3.4. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • prostřednictvím elektronického obchodu www.beadshop.eu (dále jen e-shop)

  • elektronickou poštou na adrese pas@pas-jablonec.cz

3.5. Po odeslání objednávky zákazníkem Dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, objednávku a tím bude kupní smlouva uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.beadshop.eu, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení §1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

3.7. Kupní smlouvou se PAS Jablonec a.s. zavazuje, že Kupujícímu odevzdají věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu.

3.8. PAS Jablonec a.s. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.9. PAS Jablonec a.s. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.10. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí PAS Jablonec a.s. věc podle zvyklostí způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří PAS Jablonec a.s. věc pro přepravu.

3.11. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

3.12. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3.13. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní PAS Jablonec a.s. umožnil nakládat.

3.14. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže PAS Jablonec a.s. škodu způsobily porušením své povinnosti.

3.15. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

3.16. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Dodavatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

PAS Jablonec a.s. výslovně informuje, že

  • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, PAS Jablonec a.s. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)

  • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od PAS Jablonec a.s.

  • ceny zboží a služeb jsou na www stránkách, které provozuje PAS Jablonec a.s., uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v sídle firmy je náklad 0 Kč

  • smlouva bude uložena v elektronickém archívu PAS Jablonec a.s., přičemž uživatelé po přihlášení mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo kupujícího dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. Kupující může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.3 PAS Jablonec a.s. umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím odeslání odstoupení od smlouvy na e-mail pas@pas-jablonec.cz a spotřebiteli tak PAS Jablonec a.s. potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá PASu Jablonec bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od PASu Jablonec obdržel, a to na své náklady.

Adresa pro doručení zboží:

PAS Jablonec a.s.

Vzdušná 25

466 01 Jablonec nad Nisou

5.5 Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5.6 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem bankovního účtu.

5.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu PAS Jablonec a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.

5.8 Odstoupí-li kupující od smlouvy, PAS Jablonec a.s. však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti PAS Jablonec a.s. odeslal.

5.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

  • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti PAS Jablonec a.s., co ještě vrátit může, a dá společnosti PAS Jablonec a.s. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Produkt byl přidán do oblíbených

Tento e-shop používá cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním cookies.